ALEKSANDAR JOKIĆ: Niste same

Desetog februara prošle godine podnesena je inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 133. Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZRS), a kojim članom je propisano krivično djelo Genitalno sakaćenje žena.

Podnosioci inicijative, među kojima sam i ja, tvrdili su da su ovim krivičnim djelom žene diskriminisane, jer su propisane blaže kazne za genitalno sakaćenje žena od kazni koje su propisane za krivično djelo „Teška tjelesna povreda“, a koje obuhvata i genitalno sakaćenje muškaraca.

Kako se u inicijativi navodi, između krivičnog djela „Genitalno sakaćenje žena“ iz člana 133. KZRS i krivičnog djela „Teška tjelesna povreda“ iz člana 132. istog zakonika postoji odnos prividnog sticaja po osnovu specijaliteta. To znači da svako genitalno sakaćenje žena istovremeno predstavlja i tešku tjelesnu povredu, ali se zbog posebnih obilježja razlikuje od teške tjelesne povrede u pogledu inkriminacije i kažnjavanja. Specijalno djelo, tj. genitalno sakaćenje žena, uvijek isključuje opšte djelo, tj. tešku tjelesnu povredu.

Dalje je u inicijativi predstavljen tabelarni pregled koji jasno pokazuje da je KZRS privilegovao učinioce djela Genitalno sakaćenje žena u odnosu na učinioce koji bi isto djelo učinili prema muškarcu. Tabelarni prikaz izgleda ovako:

Oblik djela Genitalnog sakaćenja ženaPredviđena kazna zatvoraOdgovarajući oblik teške tjelesne povredePredviđena kazna zatvora
Član 133. 1.6 mjeseci – 5 godinaČlan 132. 1.1 godina – 5 godina
       ─││─      ─││─Član 132. 2.2 godine – 8 godina
Član 133. 3.1 godina – 8 godina       ─││─         ─││─
Član 133. 4.2 godine – 12 godinaČlan 132. 3.3 godine – 12 godina
Član 133. 5.do 1 godineČlan 132. 4.6 mjeseci – 3 godine
       ─││─      ─││─Član 132. 5.6 mjeseci – 5 godina

 

Iz ovog pregleda je, prema mišljenju podnosilaca inicijative, bilo nedvosmisleno jasno da je za iste oblike protivpravnog ponašanja predviđena različita kazna u odnosu na to da li je žrtva muškarac ili žena. Na štetu žena.

Narodna skupština RS je na ovu inicijativu dala odgovor iz kojeg je bitno jedino da su naveli da je ekvivalent Genitalnom sakaćenju žena tjelesna povreda iz člana 131. KZRS. Da približimo – u pitanju je djelo nanošenja lakih tjelesnih povreda za koje se ne goni po službenoj dužnosti, nego samo po prijedlogu oštećenog. To znači da je NSRS izjednačila genitalno sakaćenje žena sa udarcem pesnicom u glavu kada ne nastanu teške tjelesne povrede. Ovaj skandalozni odgovor, na žalost, nismo dobili, pa tek u rješenju Ustavnog suda Republike Srpske vidimo ove navode.

Da se vratimo na stvar: Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio ovu inicijativu iz jednog zanimljivog razloga. Naime, na strani 3 ovog rješenja Ustavni sud navodi sljedeće: „Sud nije posebno razmatrao navode o neusaglašenosti osporenog regulisanja sa članom 10. Ustava, koji u ovom smislu nisu zasnovani na razlozima ustavnopravne prirode, jer o neustavnosti člana 133. Krivičnog zakonika Republike Srpske davaoci inicijative zaključuju posredno, a na osnovu poređenja realno različitog propisivanja iz osporenog člana Zakonika i njegovog člana 132. U skladu sa članom 115. Ustava, nije u nadležnosti ovog Suda da cijeni ustavnost određenog propisivanja na osnovu njegovog odnosa sa propisivanjem iz norme iste pravne snage.“

Šta ovo znači? To znači da Ustavni sud ne može da utvrdi diskriminaciju ukoliko je ista proizvod različitih normi iste pravne snage.

Praktično to znači sljedeće: ne bi bila diskriminacija da pored krivičnog djela Ubistvo u KZRS propišemo krivično djelo Ubistvo žene, ali sa manjim kaznama za isto nego za Ubistvo. Banalno? Možda. Ali jasno oslikava ovaj stav. U pitanju bi bila krivična djela koja se mogu propisati KZRS, djela koja bez međusobne veze ne bi stvarala diskriminaciju. Jedini problem je što diskriminacija uvijek podrazumijeva međusobnu vezu. Odgovor na pitanje u odnosu na koga ili šta je neko diskriminisan je ključan.

Ako nismo u stanju da ustanemo i kažemo da zakon treba da štiti jednako žene i muškarce, sve ostale priče o društvu i državi postaju nebitne, jer tu nema ni društva ni države.

Možda nisi sama (#NisiSama ), ali si izgleda manje vrijedna.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite komentar
Unesite ime