Lalović poručio: Dušmanine moj, uzeo si nam blizinu i mir

Savjet ministara je 21. maja, na petoj redovnoj sjednici, imenovao vršioce dužnosti državnih agencija. Ipak, ta odluka još nije objavljena u Službenom glasniku BiH, a izvori našeg portala kažu da je to zbog Ljubiše Lalovića koji je imenovan na mjesto v.d. direktora Agencije za nadzor nad tržištem uprkos tome što je 2008. godine osuđen na tri mjeseca zatvora zbog krađe automobila.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija rekao je prije nekoliko dana da Lalović neće biti imenovan na ovu poziciju ukoliko se utvrdi da je imao „nečasnu prošlost“.

– Dobili smo informaciju da postoji predmet u kojem je Lalović učestvovao i imao nečasnu ulogu. Ukoliko ta informacija bude tačna, a riječ je o veoma ružnoj priči, učestvovanju u krađi automobila, Lalović ne može ostati na funkciji uprkos njegovim mogućnostima da radi posao u državnoj upravi – istakao je Tegeltija.

Lalović je za IZVOR prije nekoliko dana rekao kratko da su to gluposti i da pustimo to. Danas je bio malo opširniji u poruci koju nam je poslao.

– Dušmanine moj ničim izazvani. Uzeo si nam blizinu i mir. Bog nek ti oprosti – poručio je Lalović IZVORU.

Podsjećamo, Lalović je zbog kra­đe auto­mo­bi­la u mar­tu 2008. go­di­ne osu­đen na tri mje­se­ca za­tvo­ra, a odle­žao je mje­sec i po u za­tvo­ru u Ku­li. La­lo­vić je ka­sni­je tvrdio da su to podmetanja i da ima pot­vrdu da ni­ka­da ni­je kaž­nja­van.

Lalović je na ro­bi­ji bio na osno­vu pre­su­de Osno­vnog su­da u Zvor­ni­ku iz okto­bra 2001. godine ko­ju je u mar­tu 2003. go­di­ne pot­vrdio Okru­žni sud u Bi­je­lji­ni. Osu­đen je za­je­dno sa Da­vo­rom Ele­zom, Ale­ksan­drom Ždra­lom, Ne­boj­šom La­lo­vi­ćem i Ne­boj­šom Ćo­so­vi­ćem.

La­lović je bio na iz­drža­va­nju ka­zne u za­tvo­ru „Ku­la“ od 28. apri­la do 14. ju­na 2008. go­di­ne. Lalović je te godine ujedno bio i kan­di­dat SNSD-a za na­čel­ni­ka op­šti­ne Is­to­čno No­vo Sarajevo i za gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

G. Dakić / izvor.ba

POSTAVI ODGOVOR

Unesite komentar
Unesite ime