back to top

Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice za porodiljskog odsustva

Datum objave: 28.08.2023.

Krajnji rok za prijave:05.09.2023.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas
1/01 Stručni saradnik za finansije

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i Odluke o potrebi prijema izvršioca u statusu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 07-3-50-4-966-1/23 od 31.07.2023. godine Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa – Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme 

u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

1/01 Stručni saradnik za finansije

ODJELjENjE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Opis radnih zadataka: vodi evidenciju stalnih sredstava, vrši godišnji obračun amortizacije i revalorizacije, usaglašava inventurno stanje s knjigovodstvenim, prati zakonske propise iz oblasti stalnih sredstava, priprema projekciju budžeta, kontroliše izvršenje budžeta, predlaže upotrebu raspoloživih sredstava, učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Kancelarije, priprema mjesečne izvještaje za porez po odbitku i godišnje izvještaje-prijave za porez po odbitku za poreske uprave u RS prema prebivalištu radnika, priprema i sastavlja podatke o ličnim primanjima za potrebe Fonda PIO i RS za izradu podataka za staž osiguranja (M-4), dostavlja potrebne izvještaje Fondu PIO i RS radi ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika i fondu dječije zaštite RS radi ostvarivanja prava iz osnova porodiljskog odsustva. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije i šefa odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je šefu odjeljenja.

Posebni uslovi: VII stepen VSS – ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru;

Broj izvršilaca:  jedan (1) izvršilac

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.380,00 KM

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za sve kandidate:

Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovaće se jedna komisija za izbor.

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. 

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se prijavili na javni oglas, podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali, koju sprovodi Komisija za izbor. 

Kandidat za navedeno radno mjesto prima se na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva i imaće status zaposlenika, a u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17). 

Potrebni dokumenti: 

–          Prijava sa kratkom biografijom;

–          uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci;

–          fakultetska diploma ( nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; 

–          uvjerenje o položenom stručnom – upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu; 

–          potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i zadacima; 

–          dokaz o poznavanju rada na računaru; 

–          dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova  radnog mjesta na koje se prijavi (ne starije od 6 mjeseci) – kandidat dostavlja samo u slučaju, ako bude izabran;

–          dokaz da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava ovjerena u opštini). 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sve tražene dokumente, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) koji dostavlja najuspješniji kandidat prije zaključivanja ugovora,  treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, putem pošte preporučeno na adresu:

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 9a/II

71 000 Sarajevo

Sa naznakom „Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme“ 

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima