back to top

Javni oglas za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodilјskog odsustva

Datum objave: 19.09.2023.

Krajnji rok za prijave:27.09.2023.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Savjetnik u Odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa članom 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (broj: 09-02-35317/12 od marta 2013. godine i broj: 09/1-21-32-35957/18 od 08.11.2018. godine) i u skladu sa Odlukom o potrebi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine broj: 09/1-21-34-2-3059-/23 od 24.08.2022. godine, a uz prethodno pribavlјenu saglasnost Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 05-34-2-903-1/23 od 29.08.2023. godine, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodilјskog odsustva

1/01 Savjetnik u Odsjeku za finansije u Sektoru za opšte poslove

SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE

1/01 Savjetnik u Odsjeku za finansije 

Opis poslova i zadataka: Obavlja najsloženije poslove sa visokim stepenom odgovornosti, stručnosti i samostalnosti u radu; učestvuje u poslovima organiziranja rada u cilju urednog, tačnog i ažurnog vođenja knjigovodstvenih poslova; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Odsjeka; prati, proučava i daje mišljenje na zakonska i podzakonskih akta iz oblasti finansija; učestvuje u izradi izvještaja o poslovanju i izradi normativnih akata iz oblasti knjigovodstva; ostvaruje saradnju sa drugim Odsjecima i nadležnim službama, kao i institucijama van Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka. 

Uslovi za obavlјanje poslova i zadataka:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, savjetnik mora ispunjavati i slјedeće posebne uslove:

–          VSS – VII stepen stručnosti, završen ekonomski fakultet;

–          sposobnost za rad u međunarodnim odnosima;

–          četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

–          položen stručni ispit;

–          aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika;

–          poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1;

Mjesto rada: Sarajevo;

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.950,00 KM.

Napomena za sve kandidate:

–  Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine;

– Nezavisno od svih drugih zahtjeva iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su da, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostave diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidlјivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju;

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja;

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor;

Potrebni dokumenti:

1. Kandidati su dužni dostaviti slјedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– Uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–    Univerzitetska diploma (nostrifikovana/priznata diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

– Dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz original ili ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

– Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca);

–  Izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog opštinskog (gradskog) organa uprave u mjestu prebivališta i ne stariju od tri (3) mjeseca;

–    Potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva;

–  Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu; 

– Uvjerenje/potvrdu/certifikat ili drugu ispravu o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta B2 nivoa;

–  Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

2. Prijava na Javni oglas  

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, koja će obuhvatiti

slјedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon i kraću biografiju).

Dodatni dokumenti koji se dostavlјaju naknadno:

Izabrani kandidat dužan je, u skladu sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (lјekarsko uvjerenje) kao dokaz da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca na dan početka rada.

Izabrani kandidat, dužan je prilikom prijema u radni odnos, u skladu sa članom 11. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine dostaviti pismenu izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i ovjerenu od strane nadležnog opštinskog (gradskog) organa uprave u mjestu prebivališta (ne stariju od tri dana) da u mjestu živlјenja ne obavlјa samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Dodatna napomena kandidatima:

U skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine  zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je da taj ispit položi najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u suprotnom mu prestaje radni odnos, o čemu se donosi rješenje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku ispitivanja kandidata testiranjem koji sprovodi Komisija za izbor. 

U skladu sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, izabrani kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodilјskog odsustva a najduže do 30.06.2024. godine, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine u statusu zaposlenika.

Dostavlјanje prijava:

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku od osam dana od dana objavlјivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Ul. Musala broj 2, 71 000 Sarajevo, 

sa naznakom: „Javni oglas za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodilјskog odsustva “

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka utvrđenog Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.  

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima