back to top

Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine – Udruženje mreža za izgradnju mira

Krajnji rok za prijave:31.10.2023.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
Pripravnik – sa završenim fakultetom društvenog smjera ili fakultetom tehničkog smjera ili fakultetom prirodno-matematičkog smjera ili fakultetom medicinskog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završili po bolonjskom sistemu obrazovanja –  deset (10) izvršilaca.

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijema pripravnika, broj: 10-34-1- 2064-1/23 od 25.09.2023. godine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Pripravnik – sa završenim fakultetom društvenog smjera ili fakultetom tehničkog smjera ili fakultetom prirodno-matematičkog smjera ili fakultetom medicinskog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završili po bolonjskom sistemu obrazovanja –  deset (10) izvršilaca.

Opis poslova i radnih zadataka:
Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne (1) godine. 

Mjesto rada: Sarajevo

Uslovi za prijem:
 

I.        Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II.        Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne uslove:

–       završen fakultet odgovarajućeg smjera, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija). 

U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija);

–   da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.

  Potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni uz prijavu na oglas koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

–    lična karta;

–    diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

–    dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od ukupno jedne (1) godine ili više što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji zaposlenih;

–    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;

–     izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom član IX.1. Ustava BiH.

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri

(3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora:
 

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos sprovodi Komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Napomena:
Potpisanu prijavu na javni oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine,

Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98. sa naznakom

„Javni oglas za prijem pripravnika“.

ads.gov.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima