back to top

Javni poziv za angažovanje STRUČNJAKA ZA ANALIZU I PREGLED PRAVNIH I FINANSIJSKIH STRATEŠKIH DOKUMENTA U PROJEKTU “BALKAN OTPORAN NA KRIZE” – Udruženje mreža za izgradnju mira

1.  O Centru za ljudska prava Impact

Centar za ljudska prava Impact je nevladina organizacija posvećena zaštiti ljudskih prava s fokusom na ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost. Centar za ljudska prava Impact ima misiju da promoviše ljudska prava koja su, bez razlike, zagarantovana za sve i radi na eliminisanju svih oblika diskriminacije.

Centar za ljudska prava Impact uz finansijsku podršku Centra za istraživanje i kreiranje politika, u okviru projekta „Balkan otporan na krize“, objavljuje

koji će analizirati zakonske i finansijske strateške dokumente u cilju boljeg razumijevanja zakonskih prepreka rodno odgovornom budžetiranju u kontekstu upravljanja krizama.

Projekat ima za cilj stvaranje povoljnog okruženja za rodno odgovornu praksu budžetiranja. Opšti cilj projekta je postizanje rodne ravnopravnosti, socijalne uključenosti i boljih ishoda za žene i marginalizovane grupe tokom kriznih situacija. Projekat nastoji poboljšati otpornost žena i marginaliziranih grupa davanjem prioriteta njihovim potrebama u odgovoru na krizu i naporima za oporavak. Promoviranjem rodno odgovornog budžetiranja i finansiranja, projekat doprinosi osnaživanju žena i marginaliziranih grupa i nastoji stvoriti trajne promjene utječući na politike, budžetske procese i strukture donošenja odluka.

2.  Opis posla:

 • Preispitati postojeće zakone, politike i propise kako bi identifikovali praznine i prepreke koje ometaju integraciju rodne perspektive u budžetiranje i finansiranje tokom kriznih situacija.
 • Identifikovati ukupno 3 zakonska i finansijska pravila koja ometaju rodno odgovoran pristup i budžetiranje.
 • Izraditi analizu od dobijenih rezultata

2.1.  Ciljevi analize:

Cilj analize je uspostavljanje i operacionalizacija rodno odgovornih budžeta. Ovo uključuje razvoj smjernica, alata i metodologija za integraciju rodne perspektive u procese budžetiranja.

Identifikacija pravnih i finansijskih regulatornih pitanja i dokumenata u cilju donošenja zaključaka o tome da li se rodno odgovorno budžetiranje primjenjuje u kontekstu kriza.

3.  Trajanje i period realizacije aktivnosti:

Za ovaj angažman planirano je ukupno 10 radnih dana. Aktivnosti bi trebalo da se realizuju od sredine oktobra 2023. do kraja marta 2024. godine.

Analiza će se raditi na B/H/S jeziku.

4.  Kvalifikacije i uslovi koje treba da ispunjava stručnjak:

Od stručnjaka se očekuje da ispunjava sljedeće kriterijume: Opšte profesionalno iskustvo

 • Visoko obrazovanje
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva Specifično profesionalno iskustvo
 • Odgovornost i sposobnost pružanja usluge u datom vremenskom okviru
 • Iskustvo u izvođenju analiza
 • Odlično poznavanje B/H/S jezika

Prijava i selekcija:

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti podnošenjem slijedećih dokumenata:

 • Pismo o zainteresovanosti;
 • CV ;
 • Finansijska ponuda, koja uključuje nadoknadu po danu u bruto iznosu izraženom u konvertibilnim markama, uključujući porez na dohodak.
 • Prijave dostaviti najkasnije do 02.10.2023. na e-mail info@chr-impact.com i bojana@chr- impact.com sa predmetom: Prijava za STRUČNJAKA ZA ANALIZU I PREGLED PRAVNIH I FINANSIJSKIH STRATEŠKIH DOKUMENTA – BALKAN OTPORAN NA KRIZE

Kriterijumi za izbor stručnjaka su prethodno relevantno profesionalno iskustvo i finansijska ponuda. Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima