back to top

JU OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća: Logoped – 1 izvršilac

Za obavljanje poslova Logopeda unutar mobilnog stručnog tima za pružanje podrške u inkluzivnom obrazovanju, potreban nam je 1 izvršilac sa sljedećim uslovima:

  1. zanimanje, odsjek ili smjer: Logoped

2. završena škola ili fakultet:  Fakultet

3. stepen stručnog obrazovanja:  VII stepen stručne spreme  ili završen I ili II ciklus Bolonjskog  sistema studiranja

4. radno iskustvo /

5. posebni uslovi: /

6. probni rad      /

7. radni odnos se zasniva na:

  • određeno vrijeme na period od 01.09.2023. godine do 31.10.2023. godine

8. Za sva pitanja obratite se kontakt osobi svakim radnim danom od 8 sati do  16 sati.

9. Kratak opis posla: Prikuplja podataka/informacija o učeniku sa teškoćama potrebnih za planiranje i  osiguranje stručne podrške učeniku – (anamnestički podaci), opservacija i procjena funkcionalnih  sposobnosti učenika sa teškoćama i njegovih potreba kroz opserviranje dinamike u  odjeljenju, razgovore sa roditeljima, nastavnicima i komunikaciju sa učenikom sa teškoćama, identifikacija potrebnog nivoa i vrste podrške učeniku sa teškoćama i praćenje napretka učeničkih sposobnosti, identifikacija potrebnog nivoa i vrste podrške učeniku sa teškoćama na osnovu primjene testova i instrumentarija u skladu sa standardom struke, vježbe reedukacije psihomotorike, vježbe vida i vidne stimulacije, učešće u procesu tranzicije vrtić-škola, razredna-predmetna nastava, osnovna-srednja škola, vođenje evidencije o učeniku s teškoćama u skladu s Pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju, pisanje dnevnih priprema za rad i priprema materijala, pisanje mjesečnih izvještaja i vođenje evidencije o broju individualnih/grupnih tretmana, pisanje izvještaja o individualnom radu sa svakim djetetom na kraju polugodišta – Izrada i realizacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa/tretmana, učešće u kreiranju i realizaciji Individualno-edukacijskog i Individualno-prilagođenog programa IEP/IPP, prema nivou podrške, evaluacija IEP i IPP na kraju polugodišta i školske godine, redovna komunikacija, savjetovanje, razmjena informacija i saradnja sa roditeljima učenika sa teškoćama, redovna komunikacija, savjetovanje, razmjena informacija i saradnja sa stručnom službom škole, asistentima, nastavnicima kao i članovima Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, savjetovanje nastavnika o postupku prilagodbe sadržaja, metoda i okruženja potrebama i interesima učenika, učešće na sastancima školskih timova, odjeljenskih i nastavničkih vijeća, mjesečno dostavljanje izvještaja o realiziranim individualnim i grupnim tretmanima direktoru škole, supervizorima procesa rada Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, kontinuirano realizira edukaciju nastavnika iz oblasti pružanja podrške i rada sa djecom s teškoćama, redovno stručno usavršavanje.

enovosti.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima