back to top

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU EDUKATIVNOG MATERIJALA I INTERAKTIVNE PODDOMENE NA WEB STRANICI SNAGALOKALNOG.BA – Udruženje mreža za izgradnju mira

U sklopu aktivnosti projekta „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda za izradu interaktivnog edukativnog materijala “Finansijska održivost organizacija civilnog društva”.

Ovi edukativni, tekstualni i vizualni materijali predstavit će se na platformi Snaga lokalnog. Njima će moći pristupiti predstavnici organizacija civilnog društva i zainteresirane javnosti kako bi se više upoznali o glavnim izvorima finansiranja njihovih budućih aktivnosti,  unaprijedili svoje znanje iz oblasti finansijskog upravljanja ali i  različitih oblasti namicanja finansijskih sredstava.

Napomena: Ponuda može da uključuje sve ili samo pojedinačne poslove i zadatke iz sve tri oblasti. Također, ukoliko se ponude odnose na poslove i zadatke pod rednim brojem 1 moguće je dostaviti ponudu za jednu ili više stručnih tema.

 1. Poslovi i zadaci koji se odnose na obradu 15 stručnih edukativnih tema

Zadaci:

 • Priprema plana i programa za edukativnu temu;
 • Priprema edukativnog tekstualnog materijala za stručnu temu;
 • Priprema edukativnog video materijala za stručnu temu (uz saradnju sa stručnjacima za pripremu video materijala), uključujući i PPT prezentaciju;
 • Priprema materijala i korisnih alata za stručnu temu koji će biti dio interaktivne baze.

Stručne teme:

 1. Sistem finansijskog i administrativnog upravljanja
 2. Finansijsko računovodstvo i izvještavanje
 3. Sistem internih kontrola
 4. Ljudski odnosi
 5. Javne nabavke
 6. Članarine
 7. Namicanje sredstava iz grantova lokalnih institucija i fondacija (uključuje pisanje projektnih prijedloga za domaće donatore)
 8. Namicanje sredstava iz grantova međunarodnih organizacija i fondacija (uključuje pisanje projektnih prijedloga za strane donatore)
 9. Namicanje sredstava kroz masovne kampanje (crowdfunding)
 10. Online donacije
 11. Zadužbinski fond
 12. Dobri odnosi sa donatorima
 13. Generisanje sopstvenih sredstava (uključuje izradu biznis plana)
 14. Socijalno poduzetništvo
 15. Finansiranje nevladinih organizacija i borba protiv pranja novca.

Kvalifikacije i potrebno iskustvo:

 • Prethodno iskustvo u pripremi edukativnih materijala i obuka i izvrsno poznavanje teme za koju se priprema edukativni materijal (vidi obrazac prijave);
 • Najmanje 10 godina direktnog profesionalnog iskustva u oblasti stručne teme;
 • Poželjno formalno obrazovanje iz oblasti stručne teme;
 • Odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi u oblasti stručne teme;
 • Izvrsne komunikacijske vještine za uspješnu saradnju s timom i razumijevanje vizija klijenata te jasno komuniciranje vlastitih kreativnih rješenja.

Period angažmana: 25.01.2024 – 20.06.2024.

 • Poslovi i zadaci vezani za izradu i uređivanje poddomene i koordiniranje izrade video materijala

Zadaci:

 • Priprema strukture interaktivne web stranice i pojedinačnih stručnih tema;
 • Priprema instrukcija i obrazaca za unos podataka za svaku stručnu temu ponaosob;
 • Pregled dostavljenih planova za pripremu edukativnog materijala za svaku stručnu temu (nakon što su dostavljeni od odabranih ponuđača za poslove i zadatke pod rb. 1);
 • Identifikacija stručnjaka za kratke promotivne video materijale i dogovor za snimanje za 15 stručnih tema;
 • Pregled pripremljenih edukativnih materijala u suradnji sa koordinatorom_icom Udruženja i slanje na objavu web masteru Udruženja;
 • Pregled pripremljenih video materijala u suradnji sa koordinatorom_icom Udruženja i slanje na objavu web masteru Udruženja;

Kvalifikacije i potrebno iskustvo:

 • Najmanje 10 godina direktnog profesionalnog iskustva u oblasti pripreme edukativnih materijala;
 • Poželjno obrazovanje iz oblasti pedagogije, društvenih nauka i sl.
 • Prethodno iskustvo u vođenju timova koji rade na distanci;
 • Prethodno iskustvo u pripremi edukativnih materijala i obuka, posebno za online kurseve (vidi prijavni obrazac);
 • Izvrsne komunikacijske vještine za uspješnu saradnju s timom i razumijevanje vizija klijenata te jasno komuniciranje vlastitih kreativnih rješenja.

Period angažmana: 25.01.2024 – 20.06.2024.

 • Poslovi i zadaci snimanja i montaže video materijala

Period angažmana: 25.01.2024 – 20.06.2024.

Zadaci:

 • Izrada video snimaka predavanja za 15 stručnih tema u trajanju od 30 do 45min;
 • Finaliziranje video snimaka u suradnji sa koordinatorom_icom Udruženja;
 • Titlovanje 15 video snimaka;
 • Priprema i titlovanje 15 kratkih video snimaka u trajanju od 2 do 3 min.

Kvalifikacije i potrebno iskustvo:

 • Najmanje 10 godina direktnog profesionalnog iskustva u oblasti montaže video materijala;
 • Prethodno iskustvo u pripremi video edukativnih materijala i obuka;
 • Izvrsne komunikacijske vještine za uspješnu saradnju s timom i razumijevanje vizija klijenata te jasno komuniciranje vlastitih kreativnih rješenja.

Period angažmana: 25.01.2024 – 20.06.2024.

Upute za dostavljanje ponude:

Molimo da vašu ponudu dostavite putem elektronskog obrasca: OBRAZAC LINK

Rok za prijave: 10.01.2024., do 23:59 sati na info@snagalokalnog.ba ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Udruženje Mreža za izgradnju mira, Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo.

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Udruženja Mreža za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima