back to top

Uslovi angažmana za mlade istraživače za razvijanje i provedbu online istraživanja o znanjima, navikama i korištenju interneta među mladima

Osnovne informacije

Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) angažuje mlade istraživače za razvijanje i provedbu online istraživanja o znanjima, navikama i korištenju interneta među mladima.

Centar za sigurni internet (SIC) u Bosni i Hercegovini je angažiran na sprečavanju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, prevenciji i podizanju svijesti o sigurnosti na internetu, edukaciji djece, mladih, roditelja, prosvjetnih radnika i drugih profesionalac. Centar za sigurni internet se sastoji od sljedeće četiri komponente:

–       informativni centar namjenjen za prevenciju i podizanje svijesti;

–       SOS linija za podršku namjenjena za pružanje podrške, savjeta i informacija putem besplatne telefonske linije (0800 22 323);

–       SOS linija za prijavu neprimjerene online komunikacije i sadržaja kao i bilo kojeg oblika nasilja nad djecom;

–       omladinski panel omogućava mladima uključivanje u kreiranje i realizaciju aktivnosti centra.

Svrha i cilj angažmana

Zadatak mladog istraživača/ice je da kreira pitanja i provede online istraživanje o znanjima, navikama i stavovima među mladima (iznad 18 godina) o korištenju interneta, te da dobijene podatke predstavi kroz nalaze i preporuke.

Zaduženja i odgovornosti

Odabrani mladi istraživač/ica je dužan/na da u predviđenom vremenskom roku angažmana:

–       u saradnji sa osobljem Centra za sigurni internet, kreirati pitanja za online istraživanje o znanjima, navikama i stavovima među mladima o korištenju interneta;

–       postavi pitanja na postojeću online platformu preko koje će se provesti istraživanje među mladima;

–       link sa pitanjima dostavi na što veći broj omladinskih asocijacija, udruženja, neformalnih grupa, te tako osigura provođenje istraživanja među većim brojem mladih;

–       analizira sve dobijene rezultate, te ih predstavi na kreativan način primjeren mladima;

–       izradi finalni izvještaj sa rezultatima, zaključcima i preporukama na lokalnom jeziku;

–       izradi prijedlog sažetka istraživanja sa istaknutim ključnim nalazima i preporukama istraživanja na lokalnom i engleskom jeziku;

–       izradi finalni izvještaj o svom radu na lokalnom jeziku.

Centar za sigurni internet će odabranom mladom istraživaču/ici dostaviti sve potrebne dokumente koji će olakšati rad i kreiranje pitanja za istraživanje, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve predviđene zadatke, mladi istraživač/ica će biti angažovan/a od 11. decembra 2023. godine do 15. marta 2024. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Sastanak sa predstavnicima Centra, dogovor plana rada i potpisivanje ugovora 11.12.2023.
Izrada pitanja za online istraživanje i postavljanje na online platformu Do 18.12.2023.
Provedba online istraživanja među mladima Do 01.02.2024.
Sumiranje rezultata i nalaza istraživanja Do 15.02.2024.
Dostavljanje finalnog izvještaja istraživanja na lokalnom jeziku Do 28.02.2024.
Izrada prijedloga sažetka istraživanja na lokalnom i engleskom jeziku Do 05.03.2024.
Dostavljanje izvještaja o svom radu na lokalnom jeziku Do 10.03.2024.

Ekspertiza i iskustvo mladog istraživača/ice

Za obavljanje zadataka iz Uslova angažmana, mladi istraživač/ica treba da ispunjava sljedeće kriterije:

  • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
  • uzrast od 18 do 25 godina;
  • student/ica;
  • osnovno poznavanje engleskog jezika;
  • interes za socijalna istraživanja i tematiku sigurnosti na internetu;
  • iskustvo/praksa/volonterski rad na sličnim zadacima istraživanja je prednost.

Prijava

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pripreme i dostave ponudu (sa odgovarajućim prilozima) na lokalnom jeziku, što uključuje:

1.     biografiju/CV;

2.     finansijsku ponudu (formular dostupan na linku – FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba));

3.     kratko motivaciono pismo.

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet neće snositi druge troškove istraživanja, kao sto su putni troškovi, smještaj ili eventualno bilo koji drugi trošak koji može nastati prilikom obavljanja poslova u okviru angažmana.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba najkasnije do 05.12.2023. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima