back to top

Vive Žene – Angažman konsultanta za implementaciju strateškog planiranja Vive žene – Udruženje mreža za izgradnju mira

Za angažman konsultanta za implementaciju strateškog planiranja Vive žene za period 2024. – 2027. godine u okviru projekta “Osnaživanje žena, kroz podsticanje rodne ravnopravnosti, ključni element za ruralni razvoj ”

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresovane konsultante za sprovođenje Strateškog planiranja u okviru projekta „Osnaživanje žena, kroz podsticanje rodne ravnopravnosti, ključni element za ruralni razvoj,“ podržanog od strane We Effect Europe.

Projekat „Podsticanje rodne ravnopravnosti, osnaživanje žena kao ključni element za ruralni razvoj“ fokusiran je na dvije strateške oblasti: rješavanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na selu (Rodna ravnopravnost i ljudska prava); Razvoj organizacionih kapaciteta Vive Žene i Mreže “Udruženja ruralnih žena – Podrinje ” ( Jako i živo civilno društvo). Ti specifični projektni fokusi će uključivati intervencije koje će doprinijeti održivom životu u ruralnim zajednicama, kao i povećanju otpornosti na nivou organizacije i zajednice.

Ciljevi savjetovanja su:

– Glavni cilj je izrada  Strateškog plana za period 2024 -2027 ,kao osnova za dalji razvoj  I programsko planiranje Vive Žene.

– Strateški okvir  treba da se oslanja na dostignuća ostvarena kao dio implementacije Strateškog Plana-a 2022-2024 i ponudi nove perspektive za razvoj Vive Žene.

METODOLOGIJA

Strateško planiranje treba da bude participativno i konsultativno. Ovaj zadatak će uključivati sljedeće zadatke:

•             Pregled internih dokumenata

•             Konsultacije sa menadžmentom Vive Zene, članovima, osobljem radi pregleda trenutnog plana i postavljanja prioriteta za sljedeći plan

•             Omogućavanje radionice strateškog planiranja za osoblje i menadžment za razvoj jstrateškog plana

•             Izrada nacrta strateškog plana za narednu fazu i uključivanje doprinosa osoblja i menadžmenta Vive Žene.

KLJUČNE ISPORUKE

•             Početni izvještaj sa detaljima o metodologiji/pristupima i vremenskim rokovima povezanim sa ovim konsultantskim zadatkom

•             Izvještaj o procjeni potreba koji naglašava status i nedostatke u strateškom pravcu Vive Zene, pokrivajući i operativno okruženje.

•             Dvodnevna radionica strateškog planiranja za osoblje i menadžment Vive Zene

•             Strateški plan na bosanskom i engleskom jeziku

•             Izvještaj konsultanta koji uključuje glavne aktivnosti, naglaske sa radionice strateškog planiranja i evaluaciju radionice.

Ukoliko postoje putni troškovi i smještaj treba biti uključen u ponudu.

Od konsultanta se očekuje da ima sljedeće vještine i stručnost:

 • Diploma iz ekonomije, razvojnih studija, društvenih nauka ili srodnih disciplina;
 • Minimalno 5 godina iskustva u strateškom planiranju;
 • Iskustvo u organizaciji i upravljanju promjenama
 • Dobro poznavanje oblasti politike/zakonodavnog zastupanja ;
 • Odlične komunikacijske i vještine facilitacije

Podnosioci prijava trebaju dostaviti sljedeće putem e-maila na: vivezene@bih.net.ba i Cc: mima@vivezene.ba do 5. oktobra u ponoć:

 • Životopis koji uključuje istaknute reference na prethodne relevantne radove i publikacije.
 • Propratno pismo u kojem se navodi njihova podobnost za posao, pruža početna zapažanja o projektnim zadacima i pregled metodologije koju bi koristili.
 • Finansijska ponuda u KM za izvršenje traženih zadataka, uključujući dnevnu stopu koja se koristi za obračun. Finansijska ponuda treba da uključuje sve druge troškove i poreze .
 • Deklaracija o odnosima

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani radi intervjua .

Vive Zene će formirati komisiju za ocjenjivanje koju će činiti tri osobe gdje će biti izabrana najbolja ponuda.

Princip najbolje vrijednosti za uloženi novac će biti uzet u obzir korištenjem ponderisane metode bodovanja za procjenu kombinacije kvalifikacija kandidata (60%) i finansijske ponude (40%).

Tehnička ocjena (60%): [AA% + DD% + EE% = XX%]

Tehnička ocjena pristiglih ponuda sastojat će se od:

 • Evaluacija profesionalnog iskustva (relevantnost 40 bodova)
  • Broj godina iskustva rada u oblasti strateškog planiranja i upravljanja ( 10 bodova)
  • Broj implementiranih strateških planova (40 bodova)
 • Evaluacija predložene metodologije i pristupa (relevantnost 10 bodova):

samo kandidati koji dostignu prag od 60 % ( min. 48 bodova od 100 bodova) tehničke kvalifikacije.

1.     Finansijska procjena (40%)

Procjena finansijskih ponuda će se vršiti na sljedeći način:

 • Ponuda sa najnižom cijenom dobiva ukupno 40 bodova
 • Ostale ponude sa višim cijenama će dobiti odgovarajuću ocjenu prema sljedećoj formuli: 40 * (najniža cijena / predložena cijena).

Angažovani konsultant će dobiti ugovor o privremenom radu. Plaćanje će biti u dvije rate: jednu prilikom zaključivanja ugovora u iznosu od 30% od ugovorenog iznosa i 70% nakon dostavljenog izvještaja.

Podnosilac prijave će opisati da li njihova organizacija/zaposleni ili osoba lično imaju bilo kakve poslovne ili lične odnose sa usko povezanom stranom iz Vive Zene, njenim upravnim organima i zaposlenima ili sa sličnim organima/osobama Vive Zene.

Usko povezana strana (osoba, fizička ili pravna) prema definiciji We Effect-a smatra se osobom koja ima mogućnost da vrši kontrolu ili značajan uticaj na drugu osobu kada je u pitanju finansijsko i operativno donošenje odluka u vezi s nekom aktivnošću. Svrha Deklaracije je da otkrije takve informacije koje proces prijave i evaluacije čine transparentnijim i podržavaju ponude u njihovoj relevantnosti prema uslovima na otvorenom tržištu.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima