back to top

Vizija i plan urbanog razvoja Kantona Sarajevo: Transformacija grada za kvalitetniji i bolji život građana

Nacrt urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo podrazumijeva razvoj kantona u narednih 20 godina. Plan je podijeljen u osam vizija tj. razvojnih pravaca sa jasnim idejama kao i svim elementima prostorne izvodljivosti. Konačan cilj ovog dokumenta je da se razvoj i širenje područja KS-a provodi na način koji će povoljno uticati na kvalitet života građana.

Nosilac pripreme plana je Vlada Kantona Sarajevo, dok je nosilac izrade Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Partneri projekta su: ETH Zurich, Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet i Helvetas.

Centralna rasprava i prezentacija Nacrta urbanističkog plana KS-a biće održana 16.04. u Domu Mladih u 17h. Svi građani/ke su pozvani da dođu, upoznaju se sa urbanističkim planom i daju svoje mišljenje i sugestije i prijedloge  o ovoj temi.

15-minutni grad

Planom urbanog razvoja je, između ostalog, predviđeno kreiranje takozvanog 15-minutnog grada, što znači da svi građani svoje potrebe mogu realizovati u krugu od 15 minuta bez obzira da li su u pitanju kulturno-sportske, zdravstvene, obrazovne iIi bilo koje druge usluge.

Trenutno u Sarajevu postoji samo jedan gradski centar, gdje su skoncentrisani gotovo svi administrativni, kulturni, socijalni i drugi sadržaji i usluge. Centar se nalazi na istočnom dijelu grada na području općina Centar i Stari grad, dok većina građana stanuje na zapadnom dijelu grada koji nije opremljen ovim sadržajima. Kao posljedica svakodnevnog kretanja sa jednog kraja grada na drugi, stvaraju se velike gužve u saobraćaju. Kako bi se riješio ovaj problem potrebno je formirati nove gradske centre koji imaju sve potrebne usluge i sadržaje. Ovi centri su: novi gradski centar Stup – Azići, sekundarni centar Otoka – Novo Sarajevo i niz lokalnih centara u okviru padinskih naselja  čime se kreira  balans u prostoru, odnosno dostupnost svih sadržaja u samo 15 minuta hoda ili vožnje biciklom i javnim prijevozom (u zavisnosti od nivoa i lokaliteta centara).

Javni prevoz i kvaliteta zraka

Nedovoljno povezan i nekvalitetan javni gradski saobraćaj dovodi do intenzivne upotrebe individualnih vozila, a samim tim i do velikih gužvi u saobraćaju kao i lošeg kvaliteta zraka. Studije su pokazale da su najveći zagađivači zraka ložišta i saobraćaj (po 40%) dok ostali zagađivači i emisije čine preostalih 20%. Osim toga, površine određenih fasada prave barijeru za cirkulaciju zraka tako da će ovim planom biti definisan maksimalan volumen površine fasada pojedinačnih objekata na području sarajevske kotline.

Nacrtom urbanističkog plana je predviđena izgradnja novih saobraćajnica kojima bi se smanjile gužve, kao i modernizacija i proširenje mreže javnog gradskog saobraćaja. Plan predviđa ne samo unapređenje cestovnog saobraćaja, autobusa, trolejbusa, već i širenje šinskih vozila što bi u rezultatu značilo mnogo bolji gradski saobraćaj.

Aktiviranje šumskih i drugih zelenih površina u širem urbanom području

Ova ideja podrazumjeva aktiviranje urbane prirode koju imamo, odnosno, približavanje velikih zelenih površina građanima (poput Mojmilo, Sedrenika, Huma, Betanije isl.), prije svega kroz bolju saobraćajnu dostupnost. Potrebno je obezbijediti kvalitetnije pješačke i biciklističke pristupe kao i veze sa javnim gradskim saobraćajem.

Osim toga, nacrtom je predviđena izgradnja nove zelene longitudinale koja bi povezala ove parkovske površine i izgradnja novog gradskog parka Sastavci na Ilidži.

Plan sadrži još brojne ideje i rješenja koja bi na više nivoa poboljšale kvalitet života u Kantonu Sarajevo.

Skupština KS-a je u februaru usvojila Nacrt urbanističkog plana nakon čega je isti postao dostupan javnosti, a građanima je kroz javne rasprave omogućeno da daju komentare i sugestije koje će Zavod razmotriti i eventualno uključiti u finalni plan.

Više o Planu urbanističkog razvoja Kantona Sarajevo saznajte ovdje.

Svi građani/ke Kantona Sarajevo imaju mogućnost da pošalju svoje sugestije i komentare putem lokalne opštine do 15. maja 2024. godine.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima