back to top

Za unapređenje socijalne zaštite u Federaciji BiH iz budžeta više od 26,3 miliona – Business Magazine

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluke kojima se usvaja deset programa utroška sredstva u okviru tekućih i kapitalnih transfera iz nadležnosti ovog ministarstva u iznosu većem od 26,3 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2024. godinu.

Ovaj usvojeni Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete” utvrđenog Budžetom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, iznosi 16.000.000 KM.

Kriteriji raspodjele ovih sredstava su da je majka državljanin BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH, te da je dijete rođeno u 2024. godini u BiH. Svrha programa je materijalno osnaživanje porodica na području Federacije BiH koje su tokom 2024. godine ostvarile potomstvo.

U skladu sa ovom odlukom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sačinjavati pojedinačne mjesečne liste o korisnicima koji su ostvarili pravo i na osnovu kojih će se izvršiti isplata sredstava. Kako je obrazloženo, krajnji rezultat je jačanje sistemske podrške porodicama s djecom pod jednakim uslovima na području čitave Federacije BiH.

Drugom odlukom usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH” u iznosu od 3.000.000 KM. U okviru ovog transfera planirana je provedba aktivnosti na razvijanju postojećih i uspostavljanju novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanju uslova smještaja za korisnike i rada.

Ovim aktivnostima obuhvaćeno je pet ustanova federalnog značaja, ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići, Drin i Ljubuški, zatim Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić, te Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo. Svrha programa je pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave ili rade u ovih pet ustanova socijalne skrbi.

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi neprofitnim organizacijama sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH”, u iznosu od 2.000.000 KM, ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetno pružanje socijalnih usluga kroz stvaranje uslova za nesmetano redovno funkcionisanje ustanova.

Riječ je o Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH kroz sufinansiranje troškova rada i poslovanja (Ustanova Hum), te  Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH kroz subvencioniranje troškova grijanja i drugih energenata (ustanove Bakovići, Drin, Ljubuški i Pazarić).

Kada je riječ o Programu “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sufinansiranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite”, osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva će se dodjeljivati u tri kategorije. Riječ je o nabavci stalnih materijalno-tehničkih sredstava, adaptaciji i uređenju postojećih objekata, te gradnji novih objekata.

Usvojen je i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici” u iznosu od 1.500.000 KM.

Svrha Programa je podrška radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava porodičnog nasilja je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja u sigurnim kućama i skloništima kroz sufinansiranje troškova smještaja 300 žrtava porodičnog nasilja upućenih u sigurne kuće tokom 2024. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva iznos od 1.000.000 KM utvrđen je i program namijenjen za provođenje federalnih zakona socijalne zaštite i dječije zaštite i osoba sa invaliditetom.  Korisnici sredstava su centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite sa područja Federacije BiH.

Prema usvojenom Programu, transfer za organizacije civilnih invalida iz Budžeta FBiH iznosi 650.000 KM. Svrha ovog programa je stvaranje uslova za funkcionisanje saveza/udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije.

Usvojenim Programom transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije (član 125. Zakona o PIO) utvrđenog Budžetom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike iznosi 120.000 KM.

Također, usvojen je Program koji se odnosi na Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022-2027. godina. U okviru ovog transfera planiran je program poboljšanja socijalne uključenosti marginaliziranih grupa u iznosu od 20.000 KM.

Donesenom odlukom Vlada Federacije BiH usvojila je i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele – Transfer za realizovanje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, u iznosu od 20.000 KM.

Svrha Programa je jačanje stručnih kapaciteta pružatelja usluga kroz stručno osposobljavanje 100 osoba iz reda stručnih zaposlenika u centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u oblasti primjene odgojnih preporuka, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Objava Za unapređenje socijalne zaštite u Federaciji BiH iz budžeta više od 26,3 miliona pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima